Cieżkowice

 

 

Nekrolog - Janusz Tomaszekiewicz
Życzenia
Wyniki ankiety
Informacja w sprawie legalności posiedzeń Rady Miejskiej
Informacja w sprawie legalności posiedzeń Rady Miejskiej
więcej »W związku z pojawiającymi się głosami mieszkańców w sprawie legalności posiedzeń Rady Miejskiej, posiedzeń Komisji oraz podejmowanych uchwał informujemy:

O ważności sesji decydują przepisy Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713 ze zm.) oraz Statucie Gminy Ciężkowice.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
Pojęcie zwołania należy w tym przypadku rozumieć jako należyte i wyczerpujące działania mające na celu przekazanie radnym (nie mieszkańcom) informacji o miejscu, terminie i programie sesji. Zgodnie z § 18 ust. 2 Statutu Gminy Ciężkowice: Przewodniczący najpóźniej 7 dni przed planowaną sesją doręcza Radnym zawiadomienie o dacie, miejscu i planowanym porządku obrad. Przewodniczący może również zawiadomić instytucje lub osoby, których obecność uzna za zasadną. Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach spełnia ten warunek przekazując informację Radnym o posiedzeniach poprzez system do obsługi rady a nie poprzez zamieszczenie informacji na stronach BIP’u Urzędu Gminy.

O informowaniu mieszkańców o terminie posiedzenia mówi § 80 ust. 1 oraz ust 2:
1. Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad Rady oraz komisji Rady podaje się do wiadomości mieszkańców najpóźniej na 3 dni przed sesją lub posiedzeniem komisji Rady, w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym na tablicach ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy. W przypadku Komisji skarg, wniosków i petycji oraz komisji doraźnych komunikat może nie zawierać porządku obrad.
2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec skróceniu.

 Niespełnienie tego obowiązku nie stanowi podstawy do stwierdzenie nieważności posiedzenia oraz podejmowanych na nim uchwał.

Z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wynika, iż uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Aby uznawać podjętą uchwałę za akt wywołujący w nim przewidziane skutki prawne,

  • musi on być podjęty zgodnie z unormowaniami regulującymi tryb organizowania sesji rady gminy, na które składają się odpowiednie przepisy ustawy o samorządzie gminnym, uzupełniane przepisami Statutu Gminy
  • dochowanie przez akt wymogów prawnych dotyczących zasad i trybu podejmowania takich uchwał przez radę gminy,
  • jak również zgodność treści uchwały z przepisami dotyczącymi jej ustaleń merytorycznych.


Zgodnie z art. 91 ustawy o samorządzie gminnym o nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru.

Art.  91.  [Nieważność aktu prawa miejscowego. Rozstrzygnięcie nadzorcze]
1.  Uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia, w trybie określonym w art. 90.
2.  Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia albo w toku tego postępowania, może wstrzymać ich wykonanie.
2a.  Przepisu ust. 2 nie stosuje się do uchwały lub zarządzenia o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego do sądu administracyjnego.
3.  Rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
4.  W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały lub zarządzenia, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę lub zarządzenie wydano z naruszeniem prawa.
5.  Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.


 

« schowaj
Znaleziono pieska !!!!
Znaleziono pieska !!!!
Poszukiwany właściciel, zagubionego pieska, który został znaleziony w miejscowości Siekierczynie. Jeśli ktoś rozpoznaje, bardzo proszę o kontakt. Szczegółowych informacji udzielamy w Urzędzie Gminy w Ciężkowicach w godzinach od 7.00 do 15.00, pod numerem telefonu (14) 62 85 830.
więcej »

 

 

 

« schowaj
Zaproszenie na wystawę plenerową
Zaproszenie na wystawę plenerową
Burmistrz Gminy Ciężkowice Stanisław Krawiec oraz Centrum kultury i Promocji Gminy Ciężkowice zapraszają na wystawę plenerową przed budynkiem Ratusza pt.: „Żołnierze Wyklęci” zorganizowaną z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, który obchodzimy 1 marca.
więcej »

Historia „Żołnierzy wyklętych” na  archiwalnych dokumentach i fotografiach, przedstawiona została w kontekście ówczesnych procesów politycznych, które zachodziły nie tylko w Polsce ale i w Europie na przełomie końca II wojny Światowej oraz organizacji „nowego ładu” po wojnie przez ówczesne zwycięskie mocarstwa.  Ta wystawa przygotowana merytorycznie w Instytucie Pamięci Narodowej  jest do obejrzenia codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 przed Ratuszem w Ciężkowicach w dniach od 1 do 5 marca br.


 

  

 

« schowaj
Historia KSP „Grunwald” w Ciężkowicach ocalona od zapomnienia
Historia KSP „Grunwald” w Ciężkowicach ocalona od zapomnienia
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią informujemy o wydaniu w ostatnich tygodniach Historii Koszykarskiej Spółdzielni Pracy „Grunwald” w Ciężkowicach. Opracowanie to ukazuje zarówno okoliczności powstania Spółdzielni „Grunwald” w roku 1950 jak też jej dalsze losy po przejęciu przez Spółdzielnię „Nadwiślanka” w Zatorze.
więcej »

Wydanie zawiera skany oryginalnych dokumentów i zdjęć z okresu blisko 50-letniej historii Spółdzielni i stanowi zarówno cenny dokument historyczno-poznawczy jak też wspomnieniowy dla licznego grona mieszkańców Ciężkowic i okolicy. Na listach członków-założycieli Spółdzielni i na wykazach pracowników możecie Państwo odnaleźć nazwiska znanych i bliskich sobie osób z rodziny lub z kręgu znajomych. Znajdziecie Państwo także szereg informacji związanych z tradycją plecionkarstwa na naszym terenie, które bardzo wielu osobom nie są znane.

Historię Koszykarskiej Spółdzielni Pracy „Grunwald” w Ciężkowicach można nabyć w Księgarni ‘Wróbel’ w Ciężkowicach (Rynek 17) oraz w sklepie ‘KLEKS’ w byłym Domu Towarowym GS (ul. Św. Floriana).

Życzymy miłej lektury.

« schowaj
Sprzęt ochronny dla jednostki OSP w Ciężkowicach
Sprzęt ochronny dla jednostki OSP w Ciężkowicach
30 grudnia w sali narad Urzędu Gminy w Ciężkowicach odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ochronnego dla jednostki OSP w Ciężkowicach.
więcej »

Jednostkę OSP reprezentowali: Prezes OSP Ciężkowice Leszek Szumiński, Naczelnik OSP Ciężkowice Robert Figas oraz Skarbnik OSP Ciężkowice Jan Marek Stanuch.

Przekazanie nowoczesnego sprzętu ochronnego odbyło się w obecności Pana Stanisława Krawca pełniącego obowiązki Burmistrza Gminy Ciężkowice, Beaty Weron Białas Sekretarz Gminy, Doroty Popieli Skarbnika Gminy. W spotkaniu uczestniczył także Poseł na Sejm RP Piotr Sak.

Gmina Ciężkowice w dniu 25.09.2020 r. złożyła wniosek do Ministra Sprawiedliwości o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Wniosek aplikacyjny obejmował wsparcie finansowe w zakupie 6 kompletów mundurów ochronnych wraz z hełmami strażackimi dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciężkowicach. Po pozytywnej ocenie wniosku aplikacyjnego dnia 19.11.2020 r. podpisano umowę na realizację zadania. Całkowita wartość projektu wyniosła 33 000,00 zł z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości to 15 000,00 zł, natomiast pozostała kwota 18 000,00 zł to środki OSP Ciężkowice będące wkładem własnym.

Projekt ma na celu zwiększenie komfortu oraz bezpieczeństwa strażaków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Bezpieczeństwo akcji to podstawowy element, który pozwala zminimalizować awarie i ograniczyć sytuacje niebezpieczne, co z kolei pozwala na udzielenie szybkiej i fachowej pomocy ratującej życie.

  

 

« schowaj
KOLEJNE ŚRODKI FINANSOWE DLA GMINY CIĘŻKOWICE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
KOLEJNE ŚRODKI FINANSOWE DLA GMINY CIĘŻKOWICE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
W dniu 8 grudnia 2020 r. został rozstrzygnięty nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W naborze, który zakończył się 30 września br. Gmina Ciężkowice złożyła wnioski na cztery zadania inwestycyjne.
więcej »

Na opublikowanej liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania z terenu województwa małopolskiego znalazły się dwa złożone przez Gminę Ciężkowice. Są to:

1)    Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Bruśnik obejmująca głęboką termomodernizację, montaż paneli fotowoltaicznych i budowę oczyszczalni ścieków.
Zakres prac:
-    ocieplenie ścian i stropów styropianem,
-    modernizacja instalacji CO i CWU z wymianą instalacji z rur stalowych oraz wymiana grzejników stalowych na płytowe, montaż liczników ciepła, kotła atmosferycznego na gazowy kondensacyjny,
-    wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
-    montaż 63 szt. paneli fotowoltaicznych.
-    budowa biologicznej oczyszczalni ścieków.
Wartość zaplanowanych prac to kwota 1 780 000 zł. – dofinansowanie 100%
Planowany termin realizacji: kwiecień – listopad 2021 r.

2)    Przebudowa istniejącego boiska przy Szkole Podstawowej w miejscowości Bruśnik poprzez wymianę urazogennej nawierzchni asfaltowej na boisko z bezpieczną nawierzchnią syntetyczną, zagospodarowanie terenu poprzez budowę ciągów komunikacyjnych, ogrodzenia oraz miejsc parkingowych.
Zakres prac:
a)  przebudowa boiska asfaltowego - 690 m2 ,
b)  zagospodarowanie terenu:
- budowa ogrodzenia,
- budowa 10 miejsc parkingowych, w tym 2 dla niepełnosprawnych,
- budowa chodnika, montaż małej architektury,
- nasadzenia zieleni (30 szt.).
Wartość zaplanowanych prac to kwota 900 000 zł. – dofinansowanie 100%
Planowany termin realizacji: kwiecień - listopad 2022 r.

Gmina Ciężkowice w obecnym naborze otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 2 680 000 zł.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w czerwcu br. Gmina Ciężkowice otrzymała wparcie w wysokości 3 392 360 zł, co razem daje kwotę 6 072 360 zł.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.
 

« schowaj
Podpisanie umowy na system monitoringowy w Parku Zdrojowym
Podpisanie umowy na system monitoringowy w Parku Zdrojowym
22 lutego w budynku Urzędu Gminy Ciężkowice miało miejsce podpisanie umowy z Panem Tomaszem Gawron, prowadzącym działalność pod nazwą: TEL-COM Tomasz Gawron z siedzibą: ul. Mickiewicza 21, 42-700 Lubliniec na zadanie pn. „Wykonanie systemów monitoringu wizyjnego oraz zliczania klientów i identyfikacji tablic rejestracyjnych w Parku Zdrojowym w Ciężkowicach”.
więcej »

Koszt inwestycji to 138 890,00 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków w ramach  11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 
« schowaj
Zawarcie umowy na remont ulicy Słonecznej oraz budowę zjazdu w Parku Zdrojowym
Zawarcie umowy na remont ulicy Słonecznej oraz budowę zjazdu w Parku Zdrojowym
15 lutego w budynku Urzędu Gminy Ciężkowice miało miejsce podpisanie umowy z Firmą ROAD SYSTEMS S.C. Jacek Niedojadło 33-156 Skrzyszów 15 na „Remont ulicy Słonecznej oraz budowa zjazdu na dz. nr 997 w Parku Zdrojowym w Ciężkowicach”.
więcej »

Koszt inwestycji to 140 000,00 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków w ramach  11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

« schowaj
Kalendarz wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Najbliższe wydarzenia

Kontakt
Facebook

Wybory 2021
NSP2021
Zarządzanie kryzysowe
Transmisja online z obrad Rady Miejskiej w Ciężkowicach
Koronawirus
Gospodarka odpadami
Konsultacje Społeczne
Nieruchomości - ogłoszenia
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Obywatel_gov_pl
STUDIUM
WFOS KRAKÓW
Spacerki po Tarnowie, Zalipiu, Skamieniałym Mieście

 

Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.