Cieżkowice

Rewitalizacja

Dlaczego rewitalizacja

Przemiany społeczno-gospodarcze na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza - wywołane procesem globalizacji oraz transformacją ustrojową i wyzwaniami gospodarki wolnorynkowej - spowodowały szereg niekorzystnych zjawisk i procesów na obszarach jednostek samorządu, takich jak degradacja tkanki materialnej oraz narastające problemy w sferze społeczno-gospodarczej. W takiej sytuacji szczególnego znaczenia zaczęło nabierać planowanie oraz realizacja kompleksowych projektów rewitalizacyjnych, obejmujących sferę przestrzenną, społeczną, gospodarczą, środowiskową i kulturową, a tym samym odpowiadających na indywidualny zestaw zidentyfikowanych problemów danego obszaru.
 
Na potrzeby projektowania i wdrażania interwencji w ramach procesu rewitalizacji, współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, rewitalizację należy rozumieć jako: wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji.
 
Za
 
 
Dla kogo jest rewitalizacja
Wszyscy uczestnicy życia na terenie gminy: samorząd, mieszkańcy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy. W szczególny sposób wszystkie grupy społeczne zagrożone kryzysem.
Program Rewitalizacji jest także potrzebny władzom samorządowym, instytucjom gminnym, organizacjom pozarządowym, ale także przedsiębiorcom, do skutecznego aplikowania o środki zewnętrzne na realizację projektów, które ograniczą negatywne skutki niekorzystnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych i środowiskowych.
 
Kompleksowość Programu Rewitalizacja
Ważne, aby Program rewitalizacji dotykał wszystkich problemów na obszarze gminy i ujmował działania w sposób kompleksowy, to znaczy aby najpierw diagnozował wszystkie problemy i zagrożenia, a następnie definiował kompletny katalog działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych (EFRR, EFS, FS), jak i publicznych oraz prywatnych. Tylko suma działań i środków pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać wszystkie problemy.
Ważne jest także zaangażowanie wszystkich osób i instytucji, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów na obszarze Gminy Ciężkowice, a także osób i instytucji, które chcą w tym procesie uczestniczyć i czują się za niego odpowiedzialne. Ważne jest, aby planowane działania w różnej mierze dotykały w równej mierze zagadnień zarówno społecznych, jak i ekonomicznych, przestrzennych, technicznych, środowiskowych i kulturowych. 
 
Inne konieczne zasady Programu rewitalizacji 
Koncentracja - działania rewitalizacyjne dotyczą najbardziej zdegradowanych obszarów w gminie, tj. tam, gdzie skala problemów i zjawisk kryzysowych jest największa.
Komplementarność – przestrzenna, problemowa, proceduralno-instytucjonalna, międzyokresowa, źródeł finansowania.
Partycypacja - stanowi fundament działań na każdym etapie procesu rewitalizacji: diagnozowania, programowania, wdrażania, monitorowania i oceniania. Musi mieć realny charakter, włączając wszystkich zainteresowanych
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Burmistrz Gminy Ciężkowice zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciężkowice na lata 2016-2023

 Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) Burmistrz Gminy Ciężkowice informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciężkowice na lata 2016-2023.

Burmistrz Gminy Ciężkowice przystąpił do opracowywania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ciężkowice na lata 2016-2023. Gminny Program Rewitalizacji koncentruje się na najbardziej problemowych obszarach, przedstawia spójną wizję obszaru zdegradowanego, zapewnia kompleksowość działań, ich koordynację i synergię w sferze infrastrukturalnej, społecznej, środowiskowej oraz umożliwia większe zaangażowanie interesariuszy na terenie Gminy w zaplanowane działania.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Gminy, 
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 2 grudnia 2016 roku do 2 stycznia 2017 roku w formie:

 • zbierania uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres d.ziecina@ciezkowice.pl lub drogą korespondencyjna na adres: Urząd Gminy Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” od 2 grudnia 2016 roku do 2 stycznia 2017 roku;
 • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczonymi do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pan Dariusz Zięcina, Urząd Gminy Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice, pokój nr 25 w godzinach pracy urzędu;
 • spotkania konsultacyjnego, odbędzie się 15 grudnia 2016 r. w godz. 12.00 – 13.30 w Urzędzie Gminy Ciężkowice w godzinach (mała sala konferencyjna).

Materiały tj. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciężkowice na lata 2016-2023 i formularz konsultacyjny dostępne będą od 2 grudnia 2016 r.:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce „Konsultacje społeczne”;
 • na stronie internetowej Gminy w zakładce „Rewitalizacja”;
 • w Urzędzie Gminy w Ciężkowicach, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice, pokój nr 25 w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

 

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie opinii i uwag, oznacza akceptację projektu programu bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 

Pliki do pobrania:

Cieżkowice mapa GPR.pdf

Formularz konsultacji GPR Ciezkowice.pdf

Gminny Program Rewitalizacji Ciezkowice.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Ciezkowice ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji. Nabór potrwa od 20 maja do 20 czerwca 2017r

 

Pliki do pobrania:

Szczegóły pod tym linkiem [tutaj]

Formularz zgłoszeniowy kandydata [tutaj]

Uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji [tutaj]

 

Kontakt
Facebook

Wybory 2021
NSP2021
Zarządzanie kryzysowe
Transmisja online z obrad Rady Miejskiej w Ciężkowicach
Koronawirus
Gospodarka odpadami
Konsultacje Społeczne
Nieruchomości - ogłoszenia
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Obywatel_gov_pl
STUDIUM
WFOS KRAKÓW
Spacerki po Tarnowie, Zalipiu, Skamieniałym Mieście

 

Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.