Cieżkowice

Likwidacja azbestu

 

R E G U L A M I N

usuwania azbestu z terenu Gmin Ryglice, Ciężkowice, Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski w ramach projektu pn. „Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

§ 1. Regulamin określa zasady finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin Ryglice, Gromnik, Ciężkowice, Rzepiennik Strzyżewski.

§ 2. Źródłem finansowania zadań określonych w § 1 będą środki pozyskane przez Gminę Ryglice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz środki własne z budżetu Gmin wymienionych w § 1.

§ 3. 1„Usuwanie azbestu” oznacza:  demontaż pokrycia zawierającego azbest z dachu, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z demontażu, lub odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z pryzm.

2. Finansowanie w pełnej wysokości na podstawie niniejszego regulaminu mogą zostać koszty prac wymienionych w ust. 1.

3. O dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna, nie będąca przedsiębiorcą, która jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem, bądź posiadaczem samoistnym nieruchomości, wspólnota mieszkaniowa z terenu gmin Ryglice, Ciężkowice, Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski, której członkowie posiadają tytuł prawny do budynku lub działki, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

4. W przypadku nieruchomości, do których tytuł prawny lub posiadanie przysługuje kilku osobom, wnioskodawca składa oświadczenie w zakresie dysponowania zgodą wszystkich uprawnionych osób.

5. W przypadku Wnioskodawców będących osobami fizycznymi, środki finansowe na realizację zadania pochodzić będą z:

1) 85% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 

2) 15% kosztów kwalifikowanych z wkładu własnego gmin wymienionych w § 1.

 

§ 4. Wykonawcą zadania obejmującego prace na terenie poszczególnych gmin będzie podmiot wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, który na zlecenie Gminy Ryglice dokonywać będzie odbioru, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest w miejscu unieszkodliwiania odpadów azbestowych.

 

§ 5. 1. Ustala się procedurę realizacji zadania:

1) planujący usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości leżącej na terenie gmin wymienionych w § 1.występuje z wnioskiem do właściwego miejscowo urzędu gminy o finansowanie prac wymienionych w § 3 ust. 1;

2) w przypadku demontażu dachu do wniosku należy dołączyć dokument pozwalający na zmianę pokrycia dachowego z azbestu lub wyrobu zawierającego azbest z właściwego organu architektoniczno- budowlanego 

3) właściwy pracownik urzędu gminy weryfikuje i przyjmuje wniosek;

4) w przypadku wniosku niekompletnego pracownik urzędu gminy wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania;

5) w przypadku nie uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie wniosek pozostaje bez rozpatrzenia;

6) wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie o przyjęciu pozytywnie zweryfikowanego wniosku do realizacji;

7) wnioski nie realizowane w danym roku przechodzą na rok następny;

8) termin odbioru odpadów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel wyłonionej firmy z właścicielem nieruchomości, informując o tym właściwy urząd gminy 

9) odbiór odpadów zawierających azbest oraz ich przekazanie na legalne składowisko odpadów niebezpiecznych wymaga potwierdzenia karty przekazania odpadu;

10) pełna dokumentacja tj.: wniosek mieszkańca, oświadczenie, ewentualne zgłoszenie do organu architektoniczno- budowlanego w przypadku rozbiórki dachów, protokół odbioru azbestu lub wyrobów zawierających azbest z nieruchomości, oraz karta przekazania odpadu przechowywana jest w właściwym miejscowo urzędzie gminy  

§ 6. Regulamin podlega wykonaniu w gminach wymienionych w § 1.

 
Linki:

Wniosek o likwidację azbestu [tutaj]

Oświadczenie [tutaj]

Kontakt
Facebook
Zarządzanie kryzysowe
Wybory Samorządowe 2018
Zrównoważony rozwój..
Nieruchomości - ogłoszenia

 

Rewitalizacja
Śmieci
Pogórzański Jarmark
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Obywatel_gov_pl
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.