Cieżkowice

 

 

wybory
otwarcie parku
szczepienie
W 2021 strażacy ochotnicy wybierają nowe zarządy
W 2021 strażacy ochotnicy wybierają nowe zarządy
więcej »

Co pięć lat w jednostkach OSP odbywają się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, mające na celu wybór nowych władz. W 2021 wypada okres sprawozdawczo-wyborczy. Zarząd Główny ZOSP RP w dobie epidemii zaproponował wydłużenie kampanii wyborczej oraz przeprowadzenie zebrań w formie "online".
Kampania sprawozdawczo-wyborcza przebiegać będzie z zachowaniem następujących terminów:

 • od 01 stycznia do 30 września 2021 roku - walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w OSP
 • do 30 listopada 2021 roku - zjazdy oddziałów gminnych Związku
 • do 31 stycznia 2022 roku - zjazdy oddziałów powiatowych Związku,
 • do 31 maja 2022 roku - zjazdy oddziałów wojewódzkich Związku
 • między 9 sierpnia, a 9 października 2022 roku - XV Zjazd Krajowy ZOSP RP


W minioną sobotę w gminie Ciężkowice odbyły się dwa zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bruśniku oraz w Zborowicach dokonali analizy realizacji pięcioletnich planów, podsumowania kończącej się pięcioletniej kadencji sprawowania funkcji przez członków obecnych władz OSP, a także przeprowadzili wybory zarządu i komisji rewizyjnej na nową kadencję.


Walne zebrania dokonało również wyboru delegatów na zjazd oddziału gminnego oraz przedstawicieli do zarządu oddziału gminnego.

Nowe władze w OSP Bruśnik przedstawiają się następująco


Zarząd OSP w składzie:
Monika Żaba - Prezes
Krzysztof Krok - Naczelnik
Ryszard Paczuła - Wiceprezes zastępca naczelnika
Kazimierz Madej - Sekretarz
Łukasz Bania - Skarbnik
Mateusz Żaba - Gospodarz
Stanisław Łącki - Członek

Komisja rewizyjna:

Konrad Piękoś - Przewodniczący
Rafał Potępa - Sekretarz
Jakub Kuropatwa - Członek

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP
Aleksander Żaba
Stanisław Łącki

Przedstawiciele na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP
Krzysztof Krok
Monika Żaba

Podczas zebrania w Bruśniku miało miejsce wręczenie odznaczeń i medali.
 

Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali:
dh Rafał Potępa
dh Artur Żaba

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali
dh Władysław Lampa
dh Kamil Żaba
 

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali
dh Krzysztof Krok
dh Mirosław Śliwa
dh Łukasz Bania
 

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali
dh Marian Łaskawski
dh Ryszard Paczuła

   

   


 

« schowaj
Spisz się jeszcze przed wakacjami
Spisz się jeszcze przed wakacjami
więcej »

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa już od 1 kwietnia 2021 i będzie trwał do 30 września 2021 r. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Do tej pory w naszej gminie spisało się około 27 % mieszkańców.

Zachęcamy aby się spisać jeszcze przed wakacjami. Dla osób którzy spisali się prowadzona jest loteria z nagrodami.

Samospis przez INTERNET - wypełnij formularz spisowy na stronie www.spis.gov.p

 

Jeśli nie przez Internet, to najlepiej przez telefon za pośrednictwem infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99.

Droga do spisu przez telefon jest prosta. Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99, a głos lektorki podpowie, co należy zrobić, by rozpocząć spis:

 • najpierw trzeba wybrać klawisz „1”, aby wybrać „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”,
 • potem znów wcisnąć „1”, czyli „Spisz się przez telefon”. 

Telefon odbierze pracownik urzędu statystycznego, który będzie po kolei czytać pytania z formularza spisowego i wprowadzi odpowiedzi do systemu. Rozpocznie od pytania o PESEL, konieczny do zalogowania się do aplikacji spisowej.

Przez telefon można się spisać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.

Jeśli nie spisałeś się samodzielnie zadzwoni do Ciebie rachmistrz spisowy i przeprowadzi spis w formy wywiadu.

Rachmistrz będzie dzwonił z numeru telefonu 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Rachmistrzowi nie możesz odmówić realizacji spisu.

 

Jak wypełnić formularz spisowy NSP samodzielnie ? - film instruktażowy

 

 

 

 

« schowaj
Informacja Spółki Komunalnej DORZECZE BIAŁEJ
Informacja Spółki Komunalnej DORZECZE BIAŁEJ
Poniżej przedstawiamy pismo Spółki Komunalnej Dorzecze Białej w sprawie inwestycji prowadzonych przez spółkę na terenie gminy Ciężkowice.
więcej »

« schowaj
XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Ciężkowicach
XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Ciężkowicach
więcej »

 

 

 

W dniu 10 maja 2021 odbyła się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Ciężkowicach. Jednym z tematów omawianych podczas sesji była informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego  na terenie gminy Ciężkowice w 2020 r. Informację tą szczegółowo przedstawił Komendant Komisariatu Policji w Ciężkowicach asp. sztab. Łukasz Czeluśniak.


Na sesji zostało podjętych 22 uchwały. Na szczególną uwagę zasługuje pakiet uchwał dotyczących stypendiów naukowych, sportowych oraz za osiągnięte wyniki w dziedzinie artystycznej dla uczniów szkół podstawowych publicznych i niepublicznych z terenu Gminy Ciężkowice. Szczegółowe warunki uzyskania stypendiów w poszczególnych kategoriach określają regulaminy przyznawania pomocy stypendialnej.

Stypendia naukowe.

Przyznawane będą na rok szkolny uczniom za osiągnięcia indywidualne jako stypendium I lub II stopnia i wypłacane będą jednorazowo.
Stypendium I stopnia w wysokości 750,00 zł przyznawane będzie uczniom spełniającym poniższe kryteria:

 1. w klasyfikacji rocznej, uzyskanie średniej ocen co najmniej 5,33 lub uzyskanie tytułu laureata wojewódzkich konkursów organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub laureata olimpiad w zawodach II stopnia (okręgowych) organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad naukowych.

Stypendium II stopnia przyznawane będzie w wysokości 400,00 zł uczniom spełniającym łącznie poniższe kryteria:

 1. w klasyfikacji rocznej, uzyskanie średniej ocen co najmniej 4,75 i uzyskanie tytułu finalisty wojewódzkich konkursów, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad naukowych lub:
 2. w klasyfikacji rocznej, uzyskanie średniej ocen co najmniej 4,75 i uzyskanie tytułu laureata lub zdobywcy I-III miejsca w konkursach tematycznych, co najmniej na etapie powiatowym.


Stypendia sportowe.

Stypendia przyznawane będą za indywidualne oraz zespołowe osiągnięcia sportowe uzyskane w minionym roku szkolnym uczniom wykazującym się wyjątkową aktywnością sportową lub szczególnie utalentowanym w dziedzinie sportu.

Za miniony rok szkolny przyznawanych będzie do 5 stypendiów indywidualnych i maksymalnie 2 zbiorowe.
Stypendium za osiągnięcia indywidualne w kwocie 300 zł przyznawane będzie za zakwalifikowanie się do szczebla ponadpowiatowego, stypendium za osiągnięcia zespołowe przyznawane będzie w kwocie łącznej obliczonej 100zł x liczba osób w zespole za zakwalifikowanie się do szczebla  ponadpowiatowego. Stypendium wypłacane będzie jednorazowo.
 

Stypendia, dla uczniów zajmujących się twórczością artystyczną.

Stypendia przyznawane będą za indywidualne oraz zespołowe osiągnięcia artystyczne uzyskane w minionym roku szkolnym uczniom wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny lub szczególnie utalentowanym w dziedzinie artystycznej. Za miniony rok szkolny przyznawanych będzie do 10 stypendiów indywidualnych i maksymalnie 2 zespołowe. Stypendium za osiągnięcia indywidualne w kwocie 300 zł przyznawane będzie za zakwalifikowanie się do szczebla ponadpowiatowego, stypendium za osiągnięcia zespołowe w kwocie łącznej obliczonej 100zł x liczba osób w zespole za zakwalifikowanie się do szczebla ponadpowiatowego.  Stypendium wypłacane będzie jednorazowo.

 

Rada Miejska podjęła również uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz  wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

Stypendium sportowe, nagrodę sportową „Sportowiec Roku” i wyróżnienie sportowe „Zasłużony trener” może otrzymać osoba fizyczna, czynnie uprawiająca sport amatorski lub zawodowy, będąca mieszkańcem gminy Ciężkowice, która poprzez osiągnięcia sportowe przyczyniła się do promocji Gminy Ciężkowice na szczeblu międzywojewódzkim lub krajowym,

Stypendium za osiągnięcia sportowe jest jednorazowym, rocznym świadczeniem pieniężnym w wysokość 2 000,00 zł. Nagroda „Sportowiec Roku”  przyznawana jest raz w roku w kwocie 1000,00 i wypłacana jest jednorazowo.
Wyróżnienie „Zasłużony trener” za pracę trenerską może otrzymać osoba, która:

 1. trenowała zawodnika, drużynę, klub na terenie Gminy Ciężkowice, który osiągnął wysokie wyniki sportowe na szczeblu co najmniej okręgowym lub wojewódzkim,
 2. była wieloletnim opiekunem lub trenerem zajęć  prowadzonych dla dzieci i młodzieży lub dorosłych na terenie Gminy Ciężkowice,
 3. zasłużyła się wieloletnią inną pracą trenerską na terenie Gminy Ciężkowice.

Nagroda „Zasłużony trener” przyznawana jest raz w roku w kwocie 1000,00.

 

Na wniosek Radnych Rady Miejskiej w Ciężkowicach została przygotowana uchwała w sprawie ustanowienia i przyznawania wyróżnienia za zasługi dla rozwoju Gminy Ciężkowice. Wyróżnienie to przyznawane będzie osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom,  organizacjom lub jednostkom organizacyjnym corocznie przez Kapitułę Wyróżnienia powoływaną przez Radę Miejską w Ciężkowicach w pięciu kategoriach:

 1. rozwój gospodarczy, przedsiębiorczość, rolnictwo,
 2. działalność społeczna i samorządowa,
 3. nauka, edukacja, sport, oświata i wychowanie,
 4. działalność dobroczynna, charytatywna, pomocy innym,
 5. kultura, promocja, turystyka.

Wyróżnienie przyznawane będzie w formie fragmentu ciężkowickiego piaskowca na granitowej podstawie i będzie nosiło nazwę „Ciężkowicka Skała”.

 

« schowaj
ĆWICZENIE RENEGADE/SAREX
ĆWICZENIE RENEGADE/SAREX
Informujemy,że w dniach 17-21 maja 2021 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX-21 o zasięgu krajowym z wykorzystaniem systemów alarmowania wojsk i ludności cywilnej. W ramach ćwiczenia w dniu 20 maja 2021 r. w godz. od 8.00-11.00 planowane jest użycie sygnałów alarmowych (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczących zagrożenia z powietrza"
więcej »
« schowaj
XX edycja Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022
XX edycja Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości zapraszają do XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022. Propozycja ta skierowana jest do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR zakwalifikowanych na pierwszy rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.
więcej »


Kandydaci ubiegający się o stypendium, po przyjęciu na studia, muszą wypełnić wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl; aplikacja internetowa będzie aktywna od dnia 1 lipca do dnia 16 sierpnia 2021 r. (do godz. 16:00), następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami trzeba przekazać do najbliższego pod względem zamieszkania OT KOWR  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2021 r.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza listę stypendystów na stronie internetowej Programu w terminie do 10 października 2021 r.

Szczegóły na stronie www.stypendia-pomostowe.pl oraz w regulaminie.
 

« schowaj
Wyniki wyborów uzupełniających na Burmistrza Gminy Ciężkowice
Wyniki wyborów uzupełniających na Burmistrza Gminy Ciężkowice
więcej »
 
 
 
 
W dniu 13 czerwca odbyła się I tura w wyborach uzupełniających na Burmistrza Gminy Ciężkowice. W wyborach startowało 4 kandydatów:
 1. FIGAS Robert Andrzej, lat 47, wykształcenie wyższe, zam. Ciężkowice, zgłoszony przez KWW CIĘŻKOWICE NASZA GMINA NASZ DOM
 2. KORALIK Michał, lat 58, wykształcenie wyższe, zam. Falkowa, zgłoszony przez KWW MICHAŁA KORALIKA
 3. KUROPATWA Stanisław, lat 55, wykształcenie wyższe, zam. Ciężkowice, zgłoszony przez KWW GMINA – ROZWÓJ I ŚRODOWISKO
 4. MAZUR Dorota, lat 51, wykształcenie wyższe, zam. Ciężkowice, zgłoszona przez KWW DOROTA MAZUR DOBRA ZMIANA DLA CIĘŻKOWIC 
 
W pierwszej turze wygrał Stanisław Kuropatwa z przewagą 190 głosów nad Michałem Koralikiem. Druga tura odbędzie się za dwa tygodnie, czyli 27 czerwca 2021 roku. 
 
Głosy w pierwszej turze rozłożyły się następująco:
 
1. Stanisław Kuropatwa – 42,12 % (1450 głosów)
2. Michał Koralik – 36,62 % (1260 głosów)
3. Dorota Mazur – 13,08 % (450 głosów)
4. Robert Figas – 8,17 % (281 głosów) 
 
Frekwencja przeprowadzonych wyborach wynosiła – 38,98 %.
 
« schowaj
Rachmistrz spisowy zadzwoni z numeru 22 828 88 88
Rachmistrz spisowy zadzwoni z numeru 22 828 88 88
Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych. Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 i również poprzez aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.
więcej »

 

Rachmistrz spisowy zadzwoni z numeru 22 828 88 88 

Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 i również poprzez aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, decyzją Generalnego Komisarza Spisowego rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwiedzać respondentów w domach) aż do odwołania. Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów mogą być oszustami. Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję.

Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Warto zapoznać się zawczasu z zakresem pytań spisowych na stronie www.spis.gov.pl.

Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takich pytań w formularzu spisowym nie ma! Mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych. Sprawę należy niezwłocznie zgłosić na policję.

Zapewniamy, że dane zbierane na potrzeby spisu są bezpieczne i nikomu nie zostaną przekazane. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności. 

Jeżeli ktokolwiek zidentyfikuje zdarzenie podszycia się pod jego tożsamość powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie GUS kontaktując się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 (infolinia działa od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 i jest obsługiwana przez pracowników statystyki publicznej) lub poprzez formularz: https://stat.gov.pl/pytania-i-zamowienia/pytanie-o-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan/ zaznaczając w temacie „bezpieczeństwo, w tym zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa”

« schowaj
usc
Muzeum przyrodnicze
Encyklopedia

 

                                                                                

                                                                                

                                                       

 

                                                                                

 

Urzad skarbowy

Kontakt
Facebook
Wybory 2021
NSP2021
Zarządzanie kryzysowe
Transmisja online z obrad Rady Miejskiej w Ciężkowicach
Koronawirus
Gospodarka odpadami
Nieruchomości - ogłoszenia
Obywatel_gov_pl
WFOS KRAKÓW

 

Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.