język Polski
Cieżkowice

 

 

Podziękowanie
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA
więcej »

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej RODO) informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Ciężkowice, z siedzibą w Ciężkowicach (33-190) ul. Tysiąclecia 19 tel. 14 6285822, adres e-mail: ug@ciezkowice.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: e-mail: inspektor@ciezkowice.pl,  tel.696932115
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Ciężkowice w celu:
  a)    realizacji zadań określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e RODO,
  b)    wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa i instrukcji kancelaryjnej. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do realizacji zadania. Dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Urząd Gminy Ciężkowice. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  a)    dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora,
  b)    operatorzy pocztowi i kurierzy,
  c)    banki w zakresie realizacji płatności,
  d)    podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usługi,
  e)    organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne.
   
« schowaj
Uzupełnienie numeru PESEL w CEIDG
Uzupełnienie numeru PESEL w CEIDG
Urząd Gminy Ciężkowice informuje, że 19 maja 2018 r. upływa termin uzupełnienia przez przedsiębiorców wpisów o numer PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Ustawa z dnia 15 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (art. 61 ust. 1) dała przedsiębiorcom 2 lata od czasu wejścia w życie przepisów na uzupełnienie niezbędnych danych. Termin na zgłoszenie brakującego numeru PESEL upływa zatem 19 maja 2018 r. Niewykonanie tego obowiązku będzie skutkowało automatycznym wykreśleniem przedsiębiorcy przez system CEIDG.
więcej »

Komunikat CEIDG (www.firma.gov.pl) z dnia 17.05.2018 r. :

Uwaga! Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku - wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu.

Jak sprawdzić, czy PESEL jest na wpisie?

1. Znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz w historii wpisu, czy składałeś jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak - już uzupełniłeś PESEL i nie musisz nic robić.

2. Jeżeli nie składałeś wniosków po 1 stycznia 2012 roku, znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz, czy pod statusem działalności jest informacja "wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL". Jeśli jest - udaj się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane.

3. Nie możesz znaleźć wpisu lub nie składałeś żadnych wniosków przez CEIDG? Udaj się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik odnajdzie Twój wpis i sprawdzi, czy jest na nim PESEL. Jeśli go nie ma - od razu przyjmie od Ciebie wniosek o zmianę, na którym uzupełnisz brakujące dane.

Co jeśli nie zdążysz uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 r. i wpis zostanie wykreślony z urzędu? Będziesz mógł wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa." 

« schowaj
Dzień Matki u Matki Boskiej Bruśnickiej
Dzień Matki u Matki Boskiej Bruśnickiej
Koło Gospodyń Wiejskich z Kapelą Krzyśka Bulandy, zorganizowało część artystyczną poświęconą wszystkim matkom.
więcej »

Uroczystość odbyła się w kościele Parafialnym Najświętszej Maryi Panny w Bruśniku. Szczególną atencję autorki wydarzenia poświęciły naszej wspólnej Matce - Matce Boskiej - uosobionej w obrazie bruśnickiego Sanktuarium. Znalazło to odzwierciedlenie w pieśniach i zacytowanych wierszach. Hołd i szacunek dla matek, Panie i Zespół oddały również przez piękny, regionalny strój.

Dzięki uprzejmości Księdza Proboszcza Sylwestra Krużela, po koncercie odbyła się zbiórka środków finansowych z przeznaczeniem na leczenie Kacpra.

Organizatorzy składają podziękowania dla wszystkich, którzy wspomogli to przedsięwzięcie.

« schowaj
Wykład UTW
Wykład UTW
Zapraszamy na kolejny wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku
więcej »

24 maja 2018 r.
Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach
 

Temat:
„O cudzie nad Wisłą zwyczajnie i niezwyczajnie”.
Wykładowca: dr Marek Smoła

« schowaj
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ciężkowicach
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ciężkowicach
więcej »

Od kwietnia w Ciężkowicach ruszył Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zajęcia odbywają się w ramach projektu Złoty indeks wiedzy – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie w przestrzeni senioralnej”, którego partnerem jest Stowarzyszenie „Cieszko”. Wszystkie działania projektowe, tj. wykłady naukowe, warsztaty w ramach kształcenia praktycznego, lektoraty rozwijające sprawność intelektualną, spotkania integracyjne czy wyjazdy edukacyjne, stanowią proces praktycznego kształcenia seniorów. Dotąd odbyło się już pięć wykładów dotyczących zróżnicowanej tematyki (historyczne, o zdrowiu, filozoficzne, itp.), a od maja ruszyły pierwsze warsztaty i zajęcia praktyczne, w najbliższym czasie planowane są także wyjazdy edukacyjne dla uczestników wykładów, do Krakowa i Warszawy, a jesienią wyjazd pozwalający poznać najbliższą okolicę.

Wykłady organizowane w Ciężkowicach są dostępne dla wszystkich!
Zapraszamy serdecznie!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« schowaj
Mistrz Paderewski koncertuje na Rynku w Ciężkowicach
Mistrz Paderewski koncertuje na Rynku w Ciężkowicach
więcej »

W dniu 3 maja na ciężkowickim rynku miała miejsce wyjątkowa uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika jednego z największych artystów swoich czasów, mistrza fortepianu, kompozytora, szczodrego mecenasa, wrażliwego filantropa, a przede wszystkim męża stanu i  gorliwego patrioty - Ignacego Jana Paderewskiego, który w sposób szczególny związany jest z ciężkowicką ziemią.
Wydarzenie, w którym uczestniczyło kilkaset osób - wpisuje się w tegoroczne obchody Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.  Uroczystości uświetnili ponadto dostojni goście: Poseł na Sejm RP Michał Wojtkiewicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Stanisław Kuropatwa, Burmistrzowie i Wójtowie gmin sąsiednich, Radni Gminy Ciężkowice na czele z Przewodniczącym Zdzisławem Szczerba, ppłk Piotr Waręcki z WKU w Tarnowie, Komendant Komisariatu Policji w Ciężkowicach asp. sztab.Łukasz Czeluśniak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Tarnowie - druch Kazimierz Sady, Andrzej Jarocha - członek Zarządu Głównego Związku OSP RP, Prezesi i naczelnicy OSP z terenu gminy Ciężkowice, Łukasz Gaj - Dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Teresa Sławuta - zastępca Dyrektora ZSOiZ im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach, dyrektorzy jednostek oświatowych  i kulturalnych Gminy Ciężkowice, poczty sztandarowe, sołtysi, nauczyciele z młodzieżą, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, media, mieszkańcy oraz turyści. Wartę honorową przy pomniku wystawiła Komenda Miejska Policji w Tarnowie. 
Na uroczystość przybyli także krewni Ignacego Jana Paderewskiego: prof. dr. hab. Juliusz Chrościcki  oraz Pani Jolanta de Vacqueret.
Na zaproszenie odpowiedzieli pozytywnie także: Witold Orzechowski - producent telewizyjny, reżyser, scenarzysta i twórca serialu o Ignacym Janie Paderewskim, oraz dr Franciszek Pulit – autor książek o Paderewskim. Na miejscu dla honorowych gości zasiedli także twórcy pomnika: Ewa i Roman Fleszar. Pani Ewa Fleszar – rzeźbiarka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu jest autorem projektu oraz rzeźby pomnika, Zbigniew Porada z Zaczernia, w którego pracowni powstał odlew z brązu oraz Waldemar Drozdowski – właściciel firmy SERVITECH z Tarnowa, dzięki której możliwym jest odtwarzanie z pomnika Menueta G-dur op.14 – utworu uważanego za najpopularniejszy w dorobku Mistrza Paderewskiego.
Obecna była także Pani Helena Mróz - żona śp Waldemara Mroza, który jako przedstawiciel lokalnej społeczności był współinicjatorem upamiętnienia Ignacego Jana Paderewskiego.
Po mszy świętej w Sanktuarium  Pana Jezusa Miłosiernego i św  Andrzeja Apostoła w Ciężkowicach uczestnicy w uroczystym pochodzie prowadzeni przez Orkiestrę Dętą im. Jana Muchy oraz poczty sztandarowe przeszli na rynek w okolice pomnika. 
Uroczystość otworzył Burmistrz Gminy Ciężkowice Zbigniew Jurkiewicz witając wszystkich zgromadzonych i wypowiadając krótkie uzasadnienie powstania idei budowy pomnika słowami; "….  Ignacy Jan Paderewski pozostaje w naszych sercach i umysłach jako genialny artysta, nieprzejednany orędownik sprawy polskiej, wzór Polaka - patrioty. Dla nas jednak jawi się także, jako patriota lokalny, który chcąc ziścić swoje marzenia o domu w ojczyźnie kupił posiadłość w nieodległej Kąśnej Dolnej, przez co nadał jej niezwykłą wartość i uczynił ją wyróżnikiem wśród wielu podobnych. Zarówno Kąśna, jak i Ciężkowice były mu bliskie, czego trwałym świadkiem, po dziś dzień jest chociażby figura św. Floriana, czy tablica ufundowana przez  Paderewskiego w 1910 r. dla upamiętnienia 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Dla nas to zaszczyt i honor, dlatego też czujemy się w obowiązku zachować w pamięci Jego dziedzictwo…".
Symbolicznego odsłonięcia pomnika dokonali: Poseł Michał Wojtkiewicz, Marszałek Stanisław Sorys, Burmistrz Zbigniew Jurkiewicz, Profesor Julian Chrościcki, Pani Jolanta de Vacqueret oraz Pani Helena Mróz. Monument poświecił Ks Marek Migacz.
Delegacje samorządu, instytucji i organizacji złożyły wiązanki kwiatów w barwach narodowych. Pan Burmistrz Zbigniew Jurkiewicz wręczył specjalne certyfikaty darczyńcom, którzy swoimi dobrowolnymi wpłatami przyczynili się do sfinansowania pomnika ławeczki Paderewskiego na rynku w Ciężkowicach.  
Następnie poprzedzony salutem armatnim w wykonaniu członka Bractwa Kurkowego z Ciężkowic - na rynek wjechał w powozie  Michał Niedbała. Młody pianista odtwarzając postać młodego Paderewskiego po krótkiej mowie do zgromadzonych  zasiadł przy  fortepianie   i zagrał dla wszystkich  niezwykle piękny  koncert.
Warto na zakończenie tej relacji przytoczyć słowa samego Mistrza Paderewskiego, które skierował do Polaków w 1940 roku:  „Nie zginie Polska, nie zginie, lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale – dla Was, dla nas i dla całej ludzkości.” (B.K)

« schowaj
OGŁOSZENIE - DWA PSY SZUKAJĄ WŁAŚCICIELA
OGŁOSZENIE - DWA PSY SZUKAJĄ WŁAŚCICIELA
więcej »

Ogłoszenie Nr1

W miejscowości Ciężkowice znaleziono bezdomną suczkę. Szukamy osoby dobrego serca, która ją przygarnie i zapewni jej bezpieczny dom. Suczka jest średniej wielkości, bardzo spokojna i przyjaźnie nastawiona do człowieka. Jest towarzyska, lubi się bawić i czeka na nowego opiekuna.


 

 

Ogłoszenie Nr2

Poszukuje osoby dobrego serca, która przygarnie i zaopiekuje się psem znalezionym w miejscowości Ciężkowice. Pies jest spokojny, towarzyski. Będzie wiernym przyjacielem.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ciężkowicach w godzinach od 7.00 do 15.00 w pok. nr 30, lub pod nr tel. (14) 62 85 830.

 

« schowaj
Oferta spędzania wolnego czasu dla seniorów z terenu LGD Dunajec-Biała w okresie lata i jesieni
Oferta spędzania wolnego czasu dla seniorów z terenu LGD Dunajec-Biała w okresie lata i jesieni
więcej »

 

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała działająca na terenie Gmin Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn pozyskała od Zarządu Województwa Małopolskiego kwotę 34 000,00 zł (słownie: trzydziestu czterech tysięcy zł 00/100) dofinansowania na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych. Mowa tu o projekcie o nazwie „Cudze chwalicie swego nie znacie - integracja społeczna 55+” rozbudowa oferty spędzania wolnego czasu, edukacja w zakresie odżywiania i integracja seniorów w 2018 r.  którego całkowita wartość wynosi 46 554,60 zł. 
 

W ramach tego projektu grupa 50 seniorów w wieku od 55 lat wzwyż weźmie udział w ponad 40 spotkaniach. Spotkania te zostaną przeprowadzone w okresie od maja do października 2018 roku. W ramach spotkań seniorzy będą uczestniczyć w warsztatach z gotowania, szycia, w warsztatach artystycznych, wydarzeniach i wyjazdach kulturalnych takich jak np. wyjście do kina, do opery czy do teatru. Ponadto  wezmą udział w zajęciach fizycznych (joga, aerobic, pilates, zumba gold), integracyjno – animacyjnych, spotkają się z specjalistami takimi jak: dietetyk, kardiolog, a także spotkają się z ciekawymi ludźmi, czy też wezmą udział projektach nastawionych na integrację międzypokoleniową jak np. przy okazji Senioriady w Zakliczynie, wyjazdu do Kopalni Soli w Bochni, wyjazdu na basen do Solca Zdroju, przy spotkaniu upamiętniającym 100 lecie odzyskania Niepodległości, podczas majówki międzypokoleniowej,  czy w ramach wieczoru z produktem lokalnym i tradycyjnym.
 

Projekt ten skierowany jest do seniorów zamieszkujących gminy LGD Dunajec-Biała czyli Gminę Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn oraz gminy ościenne.  Tytułowe – cudze chwalicie, swego nie znacie ma nawiązać do faktu, iż w każdej z grup społecznych drzemie ogromny potencjał, który trzeba tylko dobrze spożytkować i animować, nakierować na właściwe tory. Pomysł na projekt zrodził się w trakcie spotkania z seniorami w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej, które zostało zorganizowane przez KGW w tej wsi (było to spotkanie opłatkowe). Na tym spotkaniu padły słowa 80-letniej seniorki cyt.  “Cieszę się bardzo z tego spotkania, jestem zadowolona, że udało nam się tu i w tej sali spotkać, mam nadzieję, że uda nam się też poznać. Bo ja nie poznaję wsi. To nie jest ta wieś co po 48 roku, co po Wojnie. Dawniej ludzie się znali, pomagali sobie, a teraz…?“; Podczas spotkania zostały poruszone różne kwestie, między innymi jak bardzo seniorzy chcieli by uczestniczyć w wycieczkach krajoznawczych, które będą szansą na wyjazd gdzieś dalej od domu i niepowtarzalną okazją do integracji grupy. Projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2017 roku i odpowiada na potrzeby osób starszych jak również ma  za zadanie zintegrowanie “rdzennej lokalnej społeczności seniorskiej” wraz z “napływowymi seniorami”. Projekt pomoże ocalić od zapomnienia wspomnienia seniorów o drodze do niepodległości, o sołectwach terenu LGD, wesprze zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz pozwoli na przekazanie fachowej wiedzy jak dbać o własne zdrowie fizyczne jak i intelektualne.
 

Grupą docelową są osoby powyżej 55 roku życia zamieszkujące Gminę Ciężkowice (12 sołectw), Pleśna (11 sołectw), Wojnicz (14 sołectw), Zakliczyn (23 sołectwa) oraz Gminy ościenne. Planuje się objąć projektem 50 seniorów z terenu gmin wymienionych wcześniej, zarówno mężczyzn jak i kobiety. Do projektu mogą zgłaszać się osoby samotne jak i zarówno żyjące z innymi w jednym gospodarstwie domowym. Podczas rekrutacji do projektu będą przyznawane dodatkowe punkty za spełnienie poszczególnych kryteriów:

 1. Ilość osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym - osoby samotne będą punktowane dodatkowo, ponieważ zazwyczaj to one są wykluczone z życia społecznego i spychane w chroniczną samotność.
 2. Płeć – Mężczyźni to zazwyczaj ta grupa, która niechętnie bierze udział w zajęciach integracyjnych. To właśnie mężczyźni zazwyczaj mniej społecznie się udzielają. Dlatego też oni będą punktowani.
 3. Ilość lat zamieszkania na terenie objętym zadaniem – będą preferowane osoby (po jednej z każdego sołectwa, z każdej Gminy) które mieszkają na terenie Gmin Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn i Gmin ościennych krócej niż 5 lat. W przypadku braku osób z każdego sołectwa dopuszcza się udział większej ilości osób z innych sołectw czy nawet Gmin.
 4. Niepełnosprawność – osoby z grupą inwalidzką będą otrzymywały preferowane punkty (bez względu na rodzaj grupy).

 
Poniżej dostępny jest do pobrania formularz zgłoszeniowy. Termin nadsyłania zgłoszeń do 14 maja 2018 roku tj. poniedziałek włącznie do godz. 15:45. Liczba osób uczestniczących w projekcie to max 50. W przypadku gdy zgłosi się większa liczba osób z preferowanymi wymaganiami, będzie decydowała kolejność zgłoszeń do projektu spośród tej grupy.

Formularz zgłoszeniowy [pobierz]

Udział kobiet w projekcie to minimum 33% czyli 17 Pań.
Dodatkowo część zajęć jak np. majówka, rękodzieło ludowe itp. będzie miała wymiar międzypokoleniowy. Seniorzy będą w nich brać udział wraz z własnymi wnukami, co będzie dodatkowym aspektem integrującym grupę wewnątrzpokoleniowo jak i międzypokoleniowo.


 
„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”
 

 

« schowaj
Kalendarz wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Najbliższe wydarzenia

Kontakt
Facebook
Zarządzanie kryzysowe

 

Wybory Samorządowe 2018
Rewitalizacja
Śmieci
Nieruchomości - ogłoszenia
Pogórzański Jarmark
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Obywatel_gov_pl
WKU Tarnów
Kącik Przedsiębiorcy
FIO
Fundacja Społeczna PROGRES
WFOŚ
Powietrze Ciężkowice
Sportowy turniej
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.